REGULAMIN DLA INFLUENCERÓW W SERWISIE BRANDLIFT 

Postanowienia ogólne Art. 1 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia usługi drogą  elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem  www.brandlift.pl, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających  Serwis, którzy założą Konto Użytkownika Serwisu, w celu zgłaszania udziału  Użytkowników, będących Influencerami, do udziału w Kampaniach. 
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.brandlift.pl w formie, która  umożliwia jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie. 
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami  niniejszego Regulaminu. 
 4. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie w sposób przewidziany w  niniejszym Regulaminie. 
 5. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu dokonywana jest poprzez złożenie  oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, a następnie w momencie  zgłoszenia aplikacji o założenie Konta Użytkownika w Serwisie, poprzez kliknięcie  „Zarejestruj się”. 
 6. Administratorem i właścicielem Serwisu jest BRANDLIFT Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie. 
 7. BRANDLIFT Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa do Serwisu. 

Definicje Art. 2 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin dla Influencerów w Serwisie. 
 2. ADMINISTRATOR – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz  jej Użytkowników. Administratorem jest BrandLift spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Domaniewska 37, 02-672  Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd  rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS  0000785873, NIP: 5272893049, REGON: 383333621, kapitał zakładowy: 9.000,00 zł 
 3. KONTO – bezpłatna usługa świadczona przez BRANDLIFT Sp. z o.o. drogą elektroniczną  na rzecz Użytkownika Serwisu. 
 4. REKLAMODAWCA – podmiot trzeci, który współpracuje z BRANDLIFT Sp. z o.o. i zleca  BRANDLIFT Sp. z o.o. realizację Kampanii na zasadach i warunkach (w tym Warunkach  Kampanii) zawartych w odrębnych ustaleniach łączących BRANDLIFT Sp. z o.o. i danego  Reklamodawcę. 
 5. KAMPANIA – zlecone przez BRANDLIFT Sp. z o.o. działania promocyjne i marketingowe  Reklamodawcy. 
 6. SERWIS – aplikacja dostępna pod adresem internetowym app.brandlift.pl, dostarczana  przez BRANDLIFT Sp. z o.o. 
 7. PROFIL – zbiór danych, na podstawie których Administrator może podjąć współpracę z  Użytkownikiem (Influencerem). 
 8. UŻYTKOWNIK (INFLUENCER) – osoba posiadająca aktywne Konto w Serwisie 9. STRONA WWW – strona internetowa dostępna pod adresem: www.brandlift.pl, zarządzana  przez BRANDLIFT Sp. z o.o. 
 9. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE – platformy społecznościowe, na których można  uruchamiać Kampanie.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Rejestracja w Serwisie Art. 3 

 1. Proces rejestracji polega na wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdujących się pod właściwym adresem w Serwisie, zaakceptowaniu Polityki Prywatności oraz Regulaminu.  
 2. Zarejestrować Konto w Serwisie może osoba, która spełnia łącznie następujące  wymogi: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) posiada aktywne (na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu jest to konto  w Serwisie społecznościowym Instagram), 

3) posiada minimum 500 obserwujących, 

4) posiada pozytywną opinię indywidualnego profilu w Serwisie  społecznościowym Instagram, dokonaną przez Administratora pod kątem  ogólnych warunków reklamodawców współpracujących z BrandLift oraz pod  względem treści prezentowanych na profilu w serwisie społecznościowym  Instagram osoby aplikującej. Treści nieetyczne, obraźliwe, gorszące, sprzeczne  z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego zostaną  poddane negatywnej ocenie. 

 1. Do założenia Konta Użytkownika należy: 

1) podać imię, nazwisko i adres e-mail w oknie rejestracji oraz dokonać aktywacji  poprzez wysłany na adres e-mail link aktywacyjny. 

2) wypełnić ankietę danymi osobowymi, 

3) uzyskać akceptację profilu Użytkownika przez Administratora na warunkach  wskazanych w ust. 1 pkt 4. 

Informacje, o których mowa powyżej, są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika w  Serwisie, co pozwala na korzystanie z Serwisu.  

 1. Podczas procesu rejestracji, Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych aktualnych danych.
 2. W przypadku zmiany danych niezbędnych do rejestracji Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana. 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również  RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Brak zgód  nie pozwoli ukończyć procesu rejestracji, a tym samym nie będzie możliwe skorzystanie  z niektórych funkcji Serwisu.  
 3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację w Profilu.
 4. Na skutek rejestracji Influencerowi zostaje przypisane jego konto. Influencer może mieć  tylko jedno konto w Serwisie. Ostateczną decyzję o rejestracji podejmuje Administrator,  który może jej odmówić, gdy Influencer lub jego Profil nie spełniają wymagań  określonych przez Administratora.
 5. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu poprzez wiadomości e-mail zostanie  powiadomiony o aktywacji swojego Konta bądź odrzuceniu jego aplikacji. 10. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik Konta może dokonywać zmian w zakresie  danych osobowych oraz hasła dostępowego. 

Zasady korzystania z Serwisu 

Art. 4 

 1. Posiadanie aktywnego Konta umożliwia udział w Kampaniach zlecanych przez  Reklamodawcę, za pośrednictwem Serwisu BRANDLIFT, polegający na publikacji  materiałów określonych w Warunkach Kampanii w profilach społecznościowych  Użytkownika we wskazanych w Warunkach Kampanii Mediach Społecznościowych,  w zamian za wynagrodzenie, określone w Warunkach Kampanii, 
 2. W celu korzystania z Serwisu i założenia Konta, Użytkownik powinien posiadać  podłączenie do sieci Internet oraz urządzenie z rozdzielczością o minimalnych  parametrach 1280×1024 pikseli oraz dostęp do przeglądarki internetowej: Chrome w  wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w  wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Safari w wersji 10  lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. 
 3. W zakresie korzystania z Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek  ingerencji w treść, strukturę, formę i funkcjonalność Serwisu lub w inny sposób, który  utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do Serwisu innym użytkownikom. 
 4. Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu zobowiązuje się do podawania danych  zgodnych z prawdą. 
 5. W zakresie korzystania z Serwisu Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści  uznawanych na obraźliwe, gorszące, nieetyczne, sprzeczne z prawem, dobrymi  obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 
 6. Naruszenie postanowień ust. 4 i 5 powyżej stanowi podstawę do likwidacji konta  Użytkownika. 
 7. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne  korzystanie z Serwisu przez jej Użytkowników. 
 8. Dostęp do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie  jest bezpłatny. 

Kampanie Art. 5 

 1. Influencer przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator samodzielnie  decyduje, czy Profil Influencera spełnia wymagania, i w tym zakresie kieruje się dobrze  pojętym interesem Reklamodawców jako ostatecznych zleceniodawców i  beneficjentów Usługi. Uznanie przez Administratora, że Profil nie spełnia wymagań, o  których mowa powyżej, może skutkować usunięciem go z oferty. 
 2. W przypadku chęci podjęcia współpracy w ramach Kampanii, Reklamodawca  podejmuje z kontakt z użytkownikiem za pośrednictwem danych kontaktowych  udostępnionych zgodnie z art. 3 ust. 2 i ust. 3.

Umowa o dzieło/o świadczenie usług Art. 6 

 1. W przypadku zakwalifikowania profilu Użytkownika do danej Kampanii, Użytkownik  zawiera z BRANDLIFT umowę o dzieło, na warunkach wskazanych w Warunkach  Kampanii, która reguluje w szczególności: 

1) obowiązki Użytkownika w zakresie publikacji postów/zdjęć/video lub innych na  swoich profilach w Mediach Społecznościowych, 

2) wynagrodzenie przysługujące Użytkownikowi za realizację zawartej umowy, w  formie pieniężnej, rzeczowej albo mieszanej, z zastrzeżeniem, że jeżeli  wynagrodzenie ma postać pieniężną albo mieszaną, obowiązywać będą stawki  obliczone dla danej Kampanii i dla danego Użytkownika, na podstawie  indywidualnego ratingu Użytkownika w Serwisie, 

3) warunki odbioru dzieła, 

4) przeniesienie praw autorskich i praw zależnych od materiałów stanowiących  utwory w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, a stanowiących realizację umowy, 5) postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika  przetwarzanych przez BRANDLIFT w związku z zawarciem umowy o dzieło w  damach danej Kampanii. 

 1. W przypadku Użytkownika będącego indywidualnym przedsiębiorcą prowadzącym  działalność gospodarczą, Użytkownik zawiera z BRANDLIFT umowę o świadczenie  usług, na warunkach określonych w ust. 1 pkt 1-5 powyżej. 

Usunięcie Konta Użytkownika Art. 7 

 1. Użytkownik ma prawo usunąć Konto, poprzez zgłoszenie Administratorowi prośby o  usunięcie konta, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 2. Użytkownik, który zgłosił swój udział w Kampanii a następnie usunął Konto,  zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 1-krotności wynagrodzenia  przewidzianego za realizację umowy o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. 
 3. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia prośby o  której mowa w art. 7 ust. 1. 
 4. Administrator może usunąć konto Użytkownika, które narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowienia art. 4 ust. 3 – 5. 

Reklamacje Art. 8 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej świadczonych  usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
 2. BRANDLIFT może zwrócić się do Użytkownika w celu uzupełnienia informacji  niezbędnych od rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Zgłoszenia reklamacyjne można składać w formie pisemnej na adres: Brandlift Sp z  o.o., ul. Poznańska 16 lok.3, oo-680 Warszawa, bądź drogą mailową na adres:  support@brandlift.pl 
 4. Prawidłowo wypełniona reklamacja powinna zawierać następujące dane osobowe: 1) imię i nazwisko Użytkownika, 

2) adres do korespondencji/adres e-mail, 

3) przedmiot reklamacji.

 1. Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej  złożenia. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w  sposób w jaki została ona wniesiona. 
 2. Reklamacji nie podlega wynik postępowania kwalifikacyjnego Użytkownika do danej  Kampanii. 

Przetwarzanie danych osobowych Influencerów Art. 9 

 1. W przypadku Influencerów współpracujących z Administratorem, przetwarzaniu  podlegają następujące rodzaje danych osobowych: 
 2. a) imię i nazwisko oraz adres, płeć, data urodzenia, 
 3. b) zdjęcie profilowe z sieci społecznościowych, 
 4. c) adres e-mail i numer telefonu, 
 5. d) adresy kont w mediach społecznościowych i / lub stronie internetowej, e) nazwa konta, pseudonim (nick), 
 6. f) informacje o preferencjach, 
 7. g) informacje od agenta lub menedżera (jeśli dotyczy), 
 8. h) liczba obserwujących, szacunkowe zaangażowanie na kontach w mediach  społecznościowych i deklarowane grupy docelowe. 
 9. Przetwarzane dane osobowe obejmują szczegóły uzgodnień zawartych między  Influencerem a Administratorem, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia zawartych  umów, dane bankowe, dane Urzędu Skarbowego, informacje, które Influencer (lub jego  agent/menedżer) przekaże na potrzeby realizacji Umowy, jak również informacje  uzyskane bezpośrednio od Influencera dotyczące opinii, prowadzonej komunikacji na  kontach w mediach społecznościowych, a także dotyczące postów marketingowych (w  tym takie parametry jak liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe itp.). 
 10. W przypadku Influencerów z którymi potencjalnie może zostać podjęta współpraca,  przetwarzaniu podlegają następujące rodzaje danych osobowych: 
 11. a) imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, 
 12. b) zdjęcie profilowe z sieci społecznościowych, 
 13. c) adres e-mail i numer telefonu, 
 14. d) adresy kont w mediach społecznościowych i/ lub stronie internetowej, e) nazwa konta, pseudonim (nick), 
 15. f) informacje o preferencjach, 
 16. g) informacje od agenta lub menedżera Influencera (jeśli dotyczy), 
 17. h) liczba obserwujących, szacunkowe zaangażowanie na kontach w mediach  społecznościowych i deklarowane grupy docelowe. 
 18. Jeśli Administrator miał kontakt z Influencerem, poza samą rejestracją w Serwisie,  Administrator może również przetwarzać informacje uzyskane bezpośrednio od  Influencera, dotyczące opinii w zakresie prowadzonej komunikacji na kontach w  mediach społecznościowych i postów marketingowych (w tym takie parametry jak  liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe itp.). 
 19. Wyżej wymienione kategorie danych osobowych mogą pochodzić z różnych źródeł.  Administrator może przetwarzać dane osobowe, które zostały znalezione na  publicznym profilu Influencera w mediach społecznościowych lub na publicznej stronie  internetowej Influencera, w zakresie, w jakim informacje te były umyślnie  udostępnione, a nie wyłącznie w celach prywatnych. Zarówno w przypadku Influencera  z którym była prowadzona współpraca jak również w przypadku Influencera, z którym

istnieje prawdopodobieństwo współpracy, przetwarzaniu podlegają dane osobowe,  które Administrator uzyskał w związku ze współpracą z Influencerem lub w celu jej  zawarcia. Dane te mogą pochodzić z Umów zawartych między Administratorem a  Influencerem, profilu(-ów) w mediach społecznościowych lub strony internetowej  (stron internetowych) Influencera oraz informacji dostarczonych przez Influencera (lub  agenta/menedżera). 

 1. W przypadku Influencerów, z którym Administrator podjął już wcześniej współpracę,  Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach: a) administrowania bazą Influencerów, 
 2. b) podejmowania kontaktu w celu nawiązania współpracy w ramach nowych  kampanii, 
 3. c) oferowania usług Influecnerów Reklamodawcom na potrzeby Kampanii, d) ulepszania i poszerzenia oferty Administratora i świadczonych przez niego usług  wobec klientów poprzez analizę rynku, identyfikację zasięgu i grup docelowych, e) utrzymywania kontaktu, obsługi zapytań, skarg i reklamacji, 
 4. f) realizacji zobowiązań przewidzianych w przepisach prawa, 
 5. g) zarządzania Umowami z Reklamodawcami, 
 6. h) wdrażania Kampanii marketingowych we współpracy z Influencerem, i) realizacji umów z Influencerami, 
 7. j) opracowywania raportów w celu podsumowania realizacji kampanii marketingowej. W przypadku Influencerów, z którymi nie została jeszcze podjęta współpraca,  Administrator przetwarza dane osobowe Influencerów w zakresie, o którym mowa w  ust. 6 lit. a-f powyżej. 
 8. Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych Influencerów w celach  innych niż wymienione w Polityce prywatności. 

Ochrona danych osobowych 

Art. 10 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest  BRANDLIFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi  prowadzenia Konta Użytkownika w celu umożliwienia udziału w Kampaniach oraz w  celu realizacji pozostałych obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności, która  określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania i ochrony  danych osobowych, które są zbierane podczas świadczenia usług przez Administratora  oraz w trakcie wizyty na witrynie internetowej www.brandlift.pl, w aplikacji mobilnej  oraz podczas rejestracji konta w serwisie internetowym www.brandlift.pl.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo  do sprostowania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do  usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia  danych.

Postanowienia końcowe 

Art. 11 

 1. Niniejszym Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych,  zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie BRANDLIFT. 3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Użytkownik będzie  informowany. Jeżeli Użytkownik Konta, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian,  wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji  tego konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub  wiadomości e-mail nadanych na następujące adres kontaktowe: support@brandlift.pl oraz hello@brandlift.pl
 2. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane  polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu  miejscowo właściwego dla Administratora.