Postanowienia ogólne
Art. 1

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem brandlift.pl, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy założą Konto Użytkownika Serwisu, w celu zgłaszania udziału Użytkowników, będących Influencerami, do udziału w Kampaniach.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem brandlift.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 5. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu dokonywana jest w momencie zgłoszenia aplikacji o założenie Konta Użytkownika w Serwisie, poprzez kliknięcie „Zarejestruj swoje konto”.
 6. Administratorem i właścicielem Serwisu jest BRANDLIFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 7. BRANDLIFT Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa do Serwisu

 

Definicje
Art. 2

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin dla Influencerów w Serwisie.
 2. ADMINISTRATOR – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz jej Użytkowników. Administratorem jest Brandlift Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP: 5272893049, REGON: 383333621, kapitał zakładowy: 7.000,00 zł
 3. KONTO – bezpłatna usługa świadczona przez BRANDLIFT Sp. z o.o. drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika Serwisu.
 4. REKLAMODAWCA – podmiot trzeci, który współpracuje z BRANDLIFT Sp. z o.o. i zleca BRANDLIFT Sp. z o.o. realizację Kampanii na zasadach i warunkach (w tym Warunkach Kampanii) zawartych w odrębnych ustaleniach łączących BRANDLIFT Sp. z o.o. i danego Reklamodawcę.
 5. KAMPANIA – zlecone przez BRANDLIFT Sp. z o.o. działania promocyjne i marketingowe Reklamodawcy.
 6. SERWIS – aplikacja dostępna pod adresem internetowym app.brandlift.pl, dostarczana przez BRANDLIFT Sp. z o.o.
 7. PROFIL –  zbiór  danych,  na  podstawie  których  Administrator  może  podjąć  współpracę  z Użytkownikiem (Influencerem).
 8. UŻYTKOWNIK (INFLUENCER) – osoba posiadające aktywne Konto w Serwisie
 9. STRONA WWW – strona internetowa dostępna pod adresem: brandlift.pl, zarządzana przez BRANDLIFT Sp. z o.o.
 10. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE – platformy społecznościowe, na których można uruchamiać Kampanie.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Rejestracja w Serwisie
Art. 3

 1. Zarejestrować Konto w Serwisie może osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada aktywne (na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu jest to konto w Serwisie społecznościowym Instagram),
  • posiada minimum 500 obserwujących,
  • posiada pozytywną opinię indywidualnego profilu w Serwisie społecznościowym Instagram, dokonaną przez Administratora pod kątem ogólnych warunków reklamodawców współpracujących z BRANDLIFT oraz pod względem treści prezentowanych na profilu w serwisie społecznościowym Instagram osoby aplikującej. Treści nieetyczne, obraźliwe, gorszące, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego zostaną poddane negatywnej ocenie
 2. Do założenia Konta Użytkownika należy:
  • podać imię, nazwisko i adres e-mail w oknie rejestracji oraz dokonać aktywacji poprzez wysłany na adres e-mail link aktywacyjny
  • wypełnić ankietę danymi osobowymi,
  • uzyskać akceptację profilu Użytkownika przez Administratora na warunkach wskazanych w ust. 1 pkt
 3. Na skutek rejestracji Influencerowi zostaje przypisane jego konto. Influencer może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Ostateczną decyzję o rejestracji podejmuje Administrator, który może jej odmówić, gdy Influencer lub jego Profil nie spełniają wymagań określonych przez Administratora.
 4. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu poprzez wiadomości e-mail zostanie powiadomiony o aktywacji swojego Konta bądź odrzuceniu jego aplikacji
 5. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik Konta może dokonywać zmian w zakresie danych osobowych oraz hasła dostępowego.

 

Zasady korzystania z Serwisu
Art. 4

Posiadanie aktywnego Konta umożliwia udział w Kampaniach zlecanych przez Reklamodawcę, za pośrednictwem Serwisu BRANDLIFT, polegający na publikacji materiałów określonych w Warunkach Kampanii w profilach społecznościowych Użytkownika we wskazanych w Warunkach Kampanii Mediach Społecznościowych, w zamian za wynagrodzenie, określone w Warunkach Kampanii.

 1. W celu korzystania z Serwisu i założenia Konta, Użytkownik powinien posiadać podłączenie do sieci Internet oraz urządzenie z rozdzielczością o minimalnych parametrach 1280×1024 pikseli oraz dostęp do przeglądarki internetowej: Chrome w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Safari w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 2. W zakresie korzystania z Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę i funkcjonalność Serwisu lub w inny sposób, który utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do Serwisu innym użytkownikom.
 3. Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu zobowiązuje się do podawania danych zgodnych z prawdą.
 4. W zakresie korzystania z Serwisu Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści uznawanych na obraźliwe, gorszące, nieetyczne, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 5. Naruszenie postanowień 4 i 5 powyżej stanowi podstawę do likwidacji konta Użytkownika.
 6. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Serwisu przez jej Użytkowników.
 7. Dostęp do korzystania z Serwisuna warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest bezpłatny.

Kampanie
Art. 5

 

 1. Influencer przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator samodzielnie decyduje, czy Profil Influencera spełnia wymagania, i w tym zakresie kieruje się dobrze pojętym interesem Reklamodawców jako ostatecznych zleceniodawców i beneficjentów Usługi. Uznanie przez Administratora, że Profil nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, może skutkować usunięciem go z oferty.
 2. W przypadku chęci podjęcia współpracy w ramach Kampanii, Reklamodawca podejmuje z kontakt z użytkownikiem za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych zgodnie z art. 3 ust.2

Umowa o dzieło/o świadczenie usług
Art. 6

 1. W przypadku zakwalifikowania profilu Użytkownika do danej Kampanii, Użytkownik zawiera z BRANDLIFT umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usługi, na warunkach wskazanych w Warunkach Kampanii, która reguluje w szczególności:
 • obowiązki Użytkownika w zakresie publikacji postów/zdjęć/video lub innych na swoich profilach w Mediach Społecznościowych,
 • wynagrodzenie przysługujące Użytkownikowi za realizację zawartej umowy, w formie pieniężnej, rzeczowej albo mieszanej, z zastrzeżeniem, że jeżeli wynagrodzenie ma postać pieniężną albo mieszaną, obowiązywać będą stawki obliczone dla danej Kampanii i dla danego Użytkownika, na podstawie indywidualnego ratingu Użytkownika w Serwisie,
 • warunki odbioru dzieła,
 • przeniesienie praw autorskich i praw zależnych od materiałów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, a stanowiących realizację umowy,
 • postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez BRANDLIFT w związku z zawarciem umowy o dzieło w damach danej Kampanii.
 1. W przypadku Użytkownika będącego indywidualnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, Użytkownik zawiera z BRANDLIFT umowę o świadczenie usług, na warunkach określonych w ust. 1 pkt 1-5 powyżej.

Usunięcie Konta Użytkownika
Art. 7

 1. Użytkownik ma prawo usunąć Konto, poprzez zgłoszenie Administratorowi prośby o usunięcie konta, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Użytkownik, który zgłosił swój udział w Kampanii a następnie usunął Konto, zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 50 % wynagrodzenia przewidzianego za realizację umowy o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.
 3. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia prośby o której mowa w art. 7 ust. 1
 4. Administrator może usunąć konto Użytkownika, które narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowienia art. 4 ust. 3 i 4

 

Reklamacje
Art. 8

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. BRANDLIFT może zwrócić się do Użytkownika w celu uzupełnienia informacji niezbędnych od rozpatrzenia
 3. Zgłoszenia reklamacyjne można składać w formie pisemnej na adres: Warszawa, ul. Grzybowska 62, bądź drogą mailową na adres: hello@brandlift.pl
 4. Prawidłowo wypełniona reklamacja powinna zawierać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres do korespondencji/adres e-mail,
  • przedmiot reklamacji
 1. Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób w jaki została ona wniesiona
 2. Reklamacji nie podlega wynik postępowania kwalifikacyjnego Użytkownika do danej Kampanii.

 

Przetwarzanie danych osobowych Influencerów 
Art. 9

 1. W przypadku Influencerów współpracujących z Administratorem, przetwarzaniu podlegają następujące rodzaje danych osobowych:
  1. imię i nazwisko oraz adres, płeć, datę urodzenia,
  2. zdjęcie profilowe z sieci społecznościowych,
  3. adres e-mail i numer telefonu,
  4. adresy kont w mediach społecznościowych i / lub stronie internetowej,
  5. nazwę konta, pseudonim (nick),
  6. informacje o preferencjach,
  7. informacje od agenta lub menedżera (jeśli dotyczy),
  8. liczba obserwujących,  szacunkowe  zaangażowanie  na   kontach   w    mediach społecznościowych i deklarowane grupy docelowe
 2. Przetwarzane dane osobowe obejmują szczegóły uzgodnień zawartych między Influencerem a Administratorem, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia zawartych umów, dane bankowe, dane Urzędu Skarbowego, informacje, które Influencer (lub jego agent/menedżer) przekaż nam na potrzeby realizacji Umowy, jak również informacje uzyskane od bezpośrednio od Influencera dotyczące opinii dotyczącej prowadzonej komunikacji na kontach w mediach społecznościowych a dotyczące postów marketingowych (w tym takie parametry jak liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe).
 3. W przypadku Influencerów, z którymi potencjalnie może zostać podjęta współpraca, przetwarzaniu podlegają następujące rodzaje danych osobowych:
  • imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia,
  • zdjęcie profilowe z sieci społecznościowych,
  • adres e-mail i numer telefonu,
  • adresy kont w mediach społecznościowych i/ lub stronie internetowej,
  • nazwa konta, pseudonim (nick),
  • informacje o preferencjach,
  • informacje od agenta lub menedżera Influencera (jeśli dotyczy),
  • liczba obserwujących,   szacunkowe   zaangażowanie   na    kontach    w    mediach społecznościowych i deklarowane grupy docelowe
 4. Jeśli Administrator miał kontakt z Influencerem, poza samą rejestracją w Serwisie, Administrator może również przetwarzać informacje uzyskane bezpośrednio od Influencera, dotyczące opinii w zakresie prowadzonej komunikacji na kontach w mediach społecznościowych i postów marketingowych (w tym takie parametry jak liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe ).
 5. Wyżej wymienione rodzaje danych osobowych mogą pochodzić z różnych źródeł. Administrator może przetwarzać dane osobowe, które zostały znalezione na publicznym profilu Influencera w mediach społecznościowych lub na publicznej stronie internetowej Influencera, w zakresie, w jakim informacje te były umyślnie udostępnione, a nie wyłącznie w celach prywatnych. Zarówno w przypadku Influencera z którym była prowadzona współpraca jak również w przypadku Influencera, z który istnieje prawdopodobieństwo współpracy, przetwarzaniu podlegają dane osobowe, które Administrator uzyskał w związku z współpracą z Influencerem. Dane te mogą pochodzić z Umów zawartych między Administratorem a Influencerem, profilu(-ów) w mediach społecznościowych lub strony internetowej (stron internetowych) Influencera oraz informacji dostarczonych przez Influencera (lub agenta/menedżera).
 6. W przypadku Influencerów, z którym Administrator podjął już wcześniej współpracę, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • administrowania bazą Influencerów,
  • podejmowania kontaktu w celu nawiązania współpracy w ramach nowych kampanii,
  • oferowania usług Influecnerów Reklamodawcom na potrzeby kampanii,
  • ulepszania i poszerzenia oferty Administratora i świadczonych przez niego usług wobec klientów poprzez analizę rynku, identyfikację zasięgu i grup docelowych,
  • utrzymywania kontaktu, obsługi zapytań, skarg i reklamacji,
  • realizacji zobowiązań przewidzianych w przepisach prawa,
  • zarządzania Umowami z Reklamodawcami,
  • wdrażania kampanii marketingowych we współpracy z Influencerem,
  • realizacji umów z Influencerami,
  • opracowywania raportów w celu podsumowania realizacji kampanii marketingowej.
 7. W przypadku Influencerów, z którymi nie została jeszcze podjęta współpraca, Administrator przetwarza dane osobowe Influencerów w zakresie, o którym mowa w ust. 6 lit. a-f powyż
 8. Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych Influencerów w celach innych niż wymienione w Polityce prywatności

 

Ochrona danych osobowych
Art. 10

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest BRANDLIFT z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi prowadzenia Konta Użytkownika w celu umożliwienia udziału w Kampaniach oraz w celu realizacji pozostałych obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności, która określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania i ochrony danych osobowych, które są zbierane świadczenia usług przez Administratora oraz w trakcie wizyty na witrynie internetowej brandlift.pl, w aplikacji mobilnej oraz podczas rejestracji konta w serwisie internetowym www.brandlift.pl.

 

Postanowienia końcowe
Art. 11

 1. Niniejszym Regulamin   podlega   prawu     W    sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie
 3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Użytkownik będzie informowany. Jeżeli Użytkownik Konta, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji tego konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub wiadomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: Warszawa, ul. Grzybowska 62 lub hello@brandlift.pl
 4. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane polubownie,   a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Administratora