Polityka prywatności serwisu BrandLift 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania modyfikowania, uzupełniania i ochrony danych osobowych Użytkowników,  które są zbierane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w trakcie wizyty na witrynie  internetowej www.brandlift.pl, w aplikacji mobilnej oraz podczas rejestracji konta w serwisie  internetowym www.brandlift.pl, także tam gdzie Polityka Prywatności pojawia się w stopce oraz  w przypadku każdej aplikacji, usługi lub narzędzia, do których niniejsza Polityka Prywatności się  odnosi, niezależnie od sposobu, w jaki Użytkownik uzyskuje do dostęp do danych lub ich używa,  w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak również ma zastosowanie do Regulaminu  Serwisu BrandLift z dnia 15.08.2019 r. 

§1 

Postanowienia Ogólne 

 1. Serwis brandlift.pl jest prowadzony przez spółkę BrandLift spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP:  5272893049, REGON: 383333621, kapitał zakładowy: 9.000,00 zł – dalej zwaną  „Administratorem”. 
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 10  maja 2018 roku o ochronie danych osobowych jest BrandLift Sp. z o.o. 
 3. Wszelkie słowa i określenia występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą  (np. Administrator, Użytkownik, Serwis, Influencer, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją  zawartą w Regulaminie Serwisu BrandLift.pl, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka  Prywatności. 
 4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa. Dane osobowe są zbierane dla zdefiniowanych i opisanych celów, jak również  nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe,  przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 5. Administrator Serwisu www.brandlift.pl informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie  chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z  rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane, bez wyrażonej  na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku  osobistego, utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i  prawach pokrewnych. 
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator  stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane  osobowe, przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem,  ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także 

Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa  swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła  dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). 

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Polityce Prywatności. W przypadku  wprowadzenia zmian, które w istotny sposób zmienią sposób wykorzystania danych osobowych  Użytkowników, Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez ich opublikowanie na stronie:  www.brandlift.pl
 2. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził  Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług  świadczonych w ramach Serwisu. Bez podania danych osobowych świadczenie usług nie będzie  możliwe. 

§2 

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych  i w poniższych celach: 

1) realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w  związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług 2) obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań  wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług; 

3) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę  trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie  przekazane za pomocą kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w  związku z działalnością prowadzoną w social media 

 1. W przypadku rejestracji konta, Administrator będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika: 1) adres e-mail, 

2) imię i nazwisko, 

3) nazwa kont(a) w mediach społecznościowych, 

4) wizerunek utrwalony na zdjęciach użytych w mediach społecznościowych; 3. Po rejestracji konta Użytkownik otrzymuje dostęp do profilu, gdzie uzupełnia dalsze dane, w  zależności od celu, dla którego Użytkownik założył konto. 

 1. W przypadku rejestracji Użytkownika w celu współpracy z Administratorem, przy realizacji  Kampanii, bądź zawarciu umowy o dzieło z Administratorem, Administrator może przetwarzać  następujące dane, zgodnie z profilem działalności gospodarczej Użytkownika: 1) nazwę i dane firmy przedsiębiorcy; 

2) numer NIP; 

3) numer rachunku bankowego; 

4) numer dowodu osobistego; 

5) numer PESEL; 

6) nazwę urzędu skarbowego; 

7) nazwę konta PayPal. 

 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

1) rejestracji konta na Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi), 2) subskrypcji biuletynu informacyjnego (E-mailing), w celu wykonania umowy, której przedmiotem  jest usługa świadczona drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby,  E-mailing). 

 1. Dane osobowe Użytkowników (w tym Infuencerów i Klientów) rejestrujących się w Serwisie w  zakładce „Zarejestruj się” przetwarzane są w poniższych celach: 

1) świadczenia przez Administratora Usługi prowadzenia Konta Użytkownika – podstawą prawną  przetwarzania jest w tym przypadku wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6  ust. 1 lit. b) RODO; 

2) zawierania i procesowania Umów na realizację Dzieł w ramach Serwisu – podstawą prawną  przetwarzania jest tutaj wykonanie Umowy, której stroną jest Influencer tj. art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO; 

3) zawierania i realizacji Umów na realizację Kampanii, której stroną jest Klient tj. art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO; 

4) marketingu własnego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem  własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych i  marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami i dostępnymi  poprzez Serwis oraz informacji handlowych związanych działaniem Serwisu oraz Administratora  – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f) albo zgoda  Influencera lub Klienta tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

5) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w odniesieniu do przepisów rachunkowych i podatkowych; 6) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z  umowy; 

7) pozyskiwania informacji o interakcjach z Usługami Administratora oraz o komunikacji z  Administratorem. Są to informacje które Administrator uzyskuje z urządzeń (w tym urządzeń  mobilnych) kiedy Użytkownik korzysta z Usług Administratora, rejestruje konto, przekazuje  informacje za pośrednictwem formularza internetowego, aktualizuje lub dodaje informacje do  swojego konta, uczestniczy w dyskusjach społeczności, czatach lub w rozwiązywaniu sporów, lub  w inny sposób koresponduje z Administratorem w związku z Usługami Administratora. Te  informacje obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres, rachunek bankowy, e-mail, dane  konta w mediach społecznościowych, nick. 

 1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newslettera dostępnego w Serwisie  przetwarzane są w poniższych celach: 

1) usługi marketingu własnego Administratora oraz usługi podmiotów zainteresowanych  marketingiem własnych towarów i usług oraz powiązane z nimi informacje handlowe w tym  informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Serwisu, nowymi treściami i informacjami, są  aktywowane za pośrednictwem newslettera, do skorzystania z którego można się zgłosić poprzez  wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie a w dalszej kolejności poprzez kliknięcie w link  przesłany w mailu wysłanym na adres mailowy podany w podczas rejestracji za pośrednictwem  formularza; 

2) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi ze skutkiem natychmiastowym poprzez  zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w  ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi 

(opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na  podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i  zakończenie świadczenia usługi newsletter. 

 1. Dane podane przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w ust. 2-4 są warunkiem  koniecznym do świadczenia Usługi prowadzenia konta, podpisywania Umów oraz udziału w  Kampaniach. W tym celu dane są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz  Administratora usługi księgowe i informatyczne. 
 2. Dane podane przez Użytkownika w ramach rejestracji, są warunkiem koniecznym do  otrzymywania informacji przesyłanych drogą mailową. 
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług na rzecz  Użytkownika, a po jego wygaśnięciu, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków  Administratora wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz do dochodzenia należności  lub roszczeń wynikających z tytułu Umów zawieranych z Użytkownikami, Influencerem i  Klientami. 
 4. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych: informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego  zobowiązana oraz dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego  celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. 
 5. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, na co Użytkownicy wyrażają zgodę. 12. Podczas rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do  swojego konta, które może zmienić w późniejszym czasie. 
 6. Wszelkie zebrane dane osobowe są przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami  bezpieczeństwa. 
 7. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu wskazanym w niniejszym  dokumencie, w tym realizacji świadczonej usługi oraz przeprowadzenia jej rozliczenia i zapłaty,  przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dochodzenia płatności za  zrealizowaną usługę, marketingu własnych usług Administratora oraz zaufanych partnerów (w  tym za pomocą systemów e-mailingowych i reklamowych), przechowywania danych na  serwerach (m.in. hosting, cloud) i na dyskach komputerów. 
 8. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W  związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in.  komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są  przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia  profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej  aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w  celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed  roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social mediach jest prawnie  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej  marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na  dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

§3 

Powierzenie przetwarzania danych i ich przechowywanie 

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników  innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych. 
 2. Przetwarzającymi dane osobowe użytkowników będą dostawcy usług, z których korzysta  Administrator zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione  do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki  ruchu na Platformie, komunikacji z Użytkownikiem, prowadzenia marketingu oraz wysyłki  newsletterów, podmioty prowadzące usługi księgowe i prawne oraz zaufani partnerzy. 
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru  Gospodarczego (EOG). 
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez systemy Przelewy24, PayPal, jego dane  osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności grupie DialCom24 Sp. z  o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmiotom zależnym i  stowarzyszonym w Luxemburgu. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika,  a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania  obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu  przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań  marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub  wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w  celach marketingowych, lub odwołania uprzednio udzielonej zgody na wysyłanie informacji  marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

§4 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie Influencer Marketingu 

 1. Dane osobowe Influencerów znajdujące się w Serwisie BrandLift są przetwarzane w celu: 1) świadczenia usługi prowadzenia Konta i Profilu Influencera, 

2) rekomendowania profili Influencerów pod kątem ich udziału w Kampaniach zlecanych przez  Klientów, 

3) prowadzenia innych działań i zobowiązań wynikających z Regulaminu Serwisu – w zakresie  ochrony danych osobowych, rozliczania Kampanii i realizacji Umów z Klientami. 2. Dane osobowe Influencerów znajdujących się w Serwisie BrandLift przetwarzane są w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez  Administratora, polegającym na umożliwieniu Klientom wybrania danego Influencera do  przeprowadzenia kampanii z jego udziałem. Prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez  Administratora jest także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, wynikłych na  tle przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Influencerów: 1) imię i nazwisko oraz adres, płeć, datę urodzenia, 

2) zdjęcie profilowe z sieci społecznościowych, 

3) adres e-mail i numer telefonu,

 

4) adresy kont w mediach społecznościowych i / lub stronie internetowej, 

5) nazwę konta, pseudonim (nick), 

6) informacje o preferencjach, 

7) informacje od agenta lub menedżera (jeśli dotyczy), 

8) liczbę obserwujących, szacunkowe zaangażowanie na kontach w mediach społecznościowych i  deklarowane grupy docelowe. 

 1. Ponadto, przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują szczegóły uzgodnień  zawartych między Influencerem a Administratorem, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia  zawartych umów, dane bankowe, dane Urzędu Skarbowego, informacje, które Influencer (lub  jego agent / menedżer) przekaż Administratorowi na potrzeby realizacji Umowy, jak również  informacje uzyskane od bezpośrednio od Influencera dotyczące opinii, prowadzonej komunikacji  na kontach w mediach społecznościowych, a także dotyczące postów marketingowych (w tym  takie parametry jak liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe itp.). 
 2. Jeśli Administrator miał kontakt z Influencerem, poza samą rejestracją w Serwisie, to  Administrator może również przetwarzać informacje uzyskane od bezpośrednio od Influencera,  dotyczące opinii, prowadzonej komunikacji na kontach w mediach społecznościowych, a także  dotyczące postów marketingowych (w tym takie parametry jak liczba wyświetleń, typy  obserwujących, grupy wiekowe itp.). 
 3. Kategorie danych osobowych, o których mowa w ust. 3-5, mogą pochodzić z różnych źródeł.  Administrator może przetwarzać dane osobowe, które zostały znalezione na publicznym profilu  Influencera w mediach społecznościowych lub na publicznej stronie internetowej Influencera, w  zakresie, w jakim te informacje były umyślnie udostępnione, a nie wyłącznie w celach  prywatnych. Dane, które Administrator będzie przetwarzał mogą pochodzić z Umów zawartych  między Administratorem a Influencerem, z profilu (ów) w mediach społecznościowych lub strony  internetowej (stron internetowych) Influencera oraz z informacji dostarczonych przez Influencera  (lub agenta/menedżera). 
 4. W przypadku Influencerów, z którym Administrator podjął już wcześniej współpracę,  Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 

1) administrowanie bazą Influencerów, 

2) podejmowanie kontaktu w celu nawiązania współpracy w ramach nowych kampanii, 3) oferowanie usług Influecnerów naszym klientom na potrzeby kampanii, 

4) ulepszanie i poszerzenie naszej oferty i usług wobec naszych klientów poprzez analizę rynku,  identyfikację zasięgu i grup docelowych, 

5) utrzymywanie kontaktu, obsługa zapytań, skarg i sporów, 

6) realizacji zobowiązań wobec przepisów prawa i regulacji, 

7) zarządzanie Umowami z Klientami, 

8) wdrażanie kampanii marketingowych we współpracy z Influencerem, 

9) realizacja umów z Influencerami, 

10) opracowywania raportów w celu podsumowania realizacji kampanii marketingowej.

§5 

Odbiorcy danych 

 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie w związku ze  świadczeniem usług na podstawie stosownego Regulaminu zamieszczonego w Serwisie są, na  zasadzie powierzenia przetwarzania danych: 

1) Klienci w zakresie danych Influencerów oraz ich Profili indywidualnych; 

2) pozostałe podmioty które są zaangażowane w świadczenie Usługi, co do których powierzenie  przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia obsługi Serwisu, Usług oraz  Umów, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe,  firmy obsługujące oprogramowanie księgowe, obsługa prawna. 

 1. Odbiorcą danych Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji poprzez  Formularz rejestracyjny są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów  mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych,  jedynie w zakresie i w celu o których mowa w § 2 ust. 1-6. 
 2. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług, Użytkownik przekaże Administratorowi  dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem – będących klientem lub użytkownikiem Internetu, Administrator będzie mógł je przetwarzać w  ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy  powierzenia przetwarzania danych. 

§6 

Wyłączenie odpowiedzialności 

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm i instytucji, których dane kontaktowe są  dostępne w Serwisie. 
 2. Ogłoszenia, reklamy czy inne zbliżone treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie  informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą  stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec BrandLift Sp. z o.o. 
 3. Serwis jest narzędziem marketingowym i służy promowaniu firm i instytucji. Treści umieszczone  w Serwisie mogą stanowić opinię Administratora, natomiast nie mogą być traktowane  bezkrytycznie jako jedyne i wyłączne źródło wiedzy. 
 4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane w komentarzach do  artykułów, jeśli taka opcja jest dostępna w Serwisie, jak również w komentarzach do wpisów  Administratora w mediach społecznościowych, forach Internetowych czy innych kanałach  kontaktowych. 
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu  w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu  plików Cookies. 

§7 

Prawo Użytkowników Serwisu do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i  usuwania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniony do: 1) uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, 

2) informacji na temat kategorii wg których przetwarzane są jego dane osobowe, 3) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną  ujawnione, 

4) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych  osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania, 

5) z uwzględnieniem celu przetwarzania, żądania skorygowania nieprawidłowych danych  osobowych lub ich uzupełnienia, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go  danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe,  jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób  przetwarzane, 

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust.  1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, a  nie występuje inna podstawa prawna przetwarzania danych 

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego  przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega  administrator. 

 1. Użytkownik może w każdej chwili poprzez zalogowanie się do Konta w Systemie dokonać zmiany  podanych przez siebie danych. 
 2. W celu kontaktu Użytkownika z Administratorem, składania wniosków, pytań i żądań związanych  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym skorzystania z przysługujących Użytkownikowi  uprawnień, należy zastosować jeden z poniższych kanałów komunikacji: 

1) e-mail: rodo@brandlift.pl 

2) adres pocztowy: ul. Poznańska 16, lok.3 , 00-680 Warszawa 

§8 

Informacja o plikach Cookies 

 1. Serwis korzysta z plików Cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na  komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z  oferowanych usług. 
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich  dostęp jest Administrator. 
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

1) analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych  usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego 

Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu  wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 2) dokonywania analiz statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez  Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób  korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, 3) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu. 

 1. Pliki Cookies zwyczajowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 2. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania  z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w  urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub  do momentu ich usunięcia. 
 3. Dane pochodzące z plików Cookies, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: 1) w czasie korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), 

2) do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania  przetwarzania jego danych osobowych (patrz § 7) lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich  przetwarzanie. 

3) Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące  zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, w tym wycofać zgodę  (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda  obowiązywała) 

4) Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach  komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach: 

Firefox 

Chrome 

Internet Explorer 

Opera 

Safari 

5) Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych  wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za  pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i  oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku  należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za  konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania  Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub  przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej. 

 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre  funkcjonalności Serwisu. 
 2. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być  również przez współpracujących z Administratorem. 
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.