Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkowników, które są zbierane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w trakcie wizyty na witrynie internetowej www.brandlift.pl, w aplikacji mobilnej oraz podczas rejestracji konta w serwisie internetowym www.brandlift.pl, jak również jego modyfikowanie oraz uzupełnianie, a także tam gdzie Polityka Prywatności pojawia się w stopce oraz w przypadku każdej aplikacji, usługi lub narzędzia, do których niniejsza Polityka Prywatności się odnosi, niezależnie od sposobu, w jaki Użytkownik uzyskuje do nich dostęp lub ich używa, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak również ma zastosowanie do Regulaminu Serwisu BrandLift z dnia 15.08.2019 r.

 Par.1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Serwis brandlift.pl jest prowadzony przez spółkę BrandLift spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP: 5272893049, REGON: 383333621, kapitał zakładowy: 7.000,00 zł – dalej zwaną „Administratorem”.
 2. Administratorem danych  osobowych   Użytkowników   jest   BrandLift     z   o.o.,   w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Wszelkie słowa i określenia występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Administrator, Użytkownik, Serwis, Influencer, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu BrandLift.pl, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.
 4. Administrator zapewnia,  że  zbierane  przez  niego  dane  są  przetwarzane   zgodnie      z obowiązującymi  przepisami  Dane osobowe są zbierane dla  zdefiniowanych     i opisanych celów, jak również nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe, przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator Serwisu  pl   informuje,   że   wszelkie   treści   znajdujące   się  w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane, bez wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego, utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
 7. Administrator zastrzega    sobie    możliwość    zmian    w    Polityce    Prywatności.    W przypadku wprowadzenia zmian, które w istotny sposób zmienią sposób wykorzystania danych osobowych Użytkowników, Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez ich opublikowanie na stronie: brandlift.pl .
 8. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu. Bez podania danych osobowych świadczenie usług nie będzie możliwe.


Par. 2

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. W przypadku rejestracji konta, Administrator będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika:
 1. Po rejestracji konta Użytkownik otrzymuje dostęp do profilu, gdzie uzupełnia dalsze dane, w zależności od celu, dla którego Użytkownik założył
 2. W przypadku rejestracji Użytkownika w celu współpracy z Administratorem, przy realizacji Kampanii, bądź zawarciu umowy o dzieło z Administratorem, Administrator może przetwarzać następujące dane, zgodnie z profilem działalności gospodarczej Użytkownika:
 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
 1. Dane osobowe Użytkowników (w tym Infuencerów i Klientów) rejestrujących się w Serwisie w zakładce „Zarejestruj się” przetwarzane są w poniższych celach:
 1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newslettera dostępnego w Serwisie przetwarzane są w poniższych celach:
 1. Dane podane przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w ust. 1-7 są warunkiem koniecznym do świadczenia Usługi prowadzenia konta, podpisywania Umów oraz udziału w Kampaniach. W tym celu dane są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i
 2. Dane podane przez Użytkownika w ramach rejestracji, są warunkiem koniecznym do otrzymywania informacji przesyłanych drogą mailową.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług na rzecz Użytkownika, a po jego wygaśnięciu, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz do dochodzenia należności lub roszczeń wynikających z tytułu Umów zawieranych z Użytkownikami, Influencerem i Klientami.
 4. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
 5. Podczas rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić w późniejszym.
 6. Wszelkie zebrane dane osobowe są przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
 7. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu wskazanym w niniejszym dokumencie, w tym realizacji świadczonej usługi oraz przeprowadzenia jej rozliczenia i zapłaty, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dochodzenia płatności za zrealizowaną usługę, marketingu własnych usług Administratora oraz zaufanych partnerów (w tym za pomocą systemów e-mailingowych i reklamowych), przechowywania danych na serwerach (m.in. hosting, cloud) i na dyskach komputerów.

 

Par. 3

Powierzenie przetwarzania danych i ich przechowywanie

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych
 2. Przetwarzającymi dane osobowe użytkowników będą dostawcy usług, z których korzysta Administrator zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na Platformie, komunikacji z Użytkownikiem, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów, podmioty prowadzące usługi księgowe i prawne oraz zaufani partnerzy.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez systemy Przelewy24, PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności grupie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym w Luxemburgu
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania uprzednio udzielonej zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Par.4

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie Influencer Marketingu

 1. Dane osobowe Influencerów znajdujące się w Serwisie BrandLift są przetwarzane w celu:
  • świadczenia usługi prowadzenia Konta i Profilu Influencera,
  • rekomendowania profili Influencerów pod kątem ich udziału w Kampaniach zlecanych przez Klientów,
  • prowadzenia innych działań i zobowiązań wynikających z Regulaminu Serwisu – w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczania Kampanii i realizacji Umów z Klientami.
 2. Dane osobowe Influencerów znajdujących się w Serwisie BrandLift przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora, polegającym na umożliwieniu Klientom wybrania danego Influencera do przeprowadzenia kampanii z jego udziałem. Prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez Administratora jest także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, wynikłych na tle przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Influencerów:
  – imię i nazwisko oraz adres, płeć, datę urodzenia,
  – zdjęcie profilowe z sieci społecznościowych,
  – adres e-mail i numer telefonu,
  – adresy kont w mediach społecznościowych i / lub stronie internetowej,
  – nazwę konta, pseudonim (nick),
  – informacje o preferencjach,
  – informacje od agenta lub menedżera (jeśli dotyczy),
  – liczbę obserwujących, szacunkowe zaangażowanie na kontach w mediach społecznościowych i deklarowane grupy docelowe
 4. Ponadto, przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują szczegóły uzgodnień zawartych między Influencerem a Administratorem, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia zawartych umów, dane bankowe, dane Urzędu Skarbowego, informacje, które Influencer (lub jego agent / menedżer) przekaż Administratorowi na potrzeby realizacji Umowy, jak również informacje uzyskane od bezpośrednio od Influencera dotyczące opinii dotyczącej prowadzonej komunikacji na kontach w mediach społecznościowych, a dotyczące postów marketingowych  (w tym takie parametry jak liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe).
 5. Jeśli Administrator miał kontakt z Influencerem, poza samą rejestracją w Serwisie, to Administrator może również przetwarzać informacje uzyskane od bezpośrednio od Influencera, dotyczące opinii dotyczącej prowadzonej komunikacji na kontach w mediach społecznościowych a dotyczące postów marketingowych (w tym takie parametry jak liczba wyświetleń, typy obserwujących, grupy wiekowe).
 6. Rodzaje danych osobowych, o których mowa w ust. 3-5, mogą pochodzić z różnych źródeł. Administrator może przetwarzać dane osobowe, które zostały znalezione na publicznym profilu Influencera w mediach społecznościowych lub na publicznej stronie internetowej Influencera, w zakresie, w jakim te informacje były umyślnie udostępnione, a nie wyłącznie w celach prywatnych. Dane, które Administrator będzie przetwarzał mogą pochodzić z Umów zawartych między Administratorem a Influencerem, z profilu (ów) w mediach społecznościowych lub strony internetowej (stron internetowych) Influencera oraz z informacji dostarczonych przez Influencera (lub agenta/menedżera).
 7. W przypadku Influencerów, z którym Administrator podjął już wcześniej współpracę, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • administrowanie bazą Influencerów,
  • podejmowanie kontaktu w celu nawiązania współpracy w ramach nowych kampanii,
  • oferowanie usług Influecnerów naszym klientom na potrzeby kampanii,
  • ulepszanie i poszerzenie naszej oferty i usług wobec naszych klientów poprzez analizę rynku, identyfikację zasięgu i grup docelowych,
  • utrzymywanie kontaktu, obsługa zapytań, skarg i sporów,
  • realizacji zobowiązań wobec przepisów prawa i regulacji,
  • zarządzanie Umowami z Klientami,
  • wdrażanie kampanii marketingowych we współpracy z Influencerem,
  • realizacja umów z Influencerami,
  • opracowywania raportów w celu podsumowania realizacji kampanii


Par. 5

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcą danych    osobowych    Użytkowników     zarejestrowanych     w     Serwisie w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownego regulaminu zamieszczonego w Serwisie są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:
  • Klienci w zakresie danych Influencerów oraz ich Profili indywidualnych;
  • pozostałe podmioty które są zaangażowane w świadczenie Usługi, co do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia obsługi Serwisu, Usług oraz Umów, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.
 2. Odbiorcą danych Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych, jedynie w zakresie i w celu o których mowa w § 2 ust. 1-7.
 3. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług, Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem danych – będących klientem lub użytkownikiem Internetu, Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Par. 6

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm i instytucji, których dane kontaktowe są dostępne w Serwisie
 2. Ogłoszenia, reklamy czy inne zbliżone treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec BrandLift Sp. z o.o.
 3. Serwis jest narzędziem marketingowym i służy promowaniu firm i instytucji. Treści umieszczone w Serwisie mogą stanowić opinię Administratora, natomiast nie mogą być traktowane bezkrytycznie jako jedyne i wyłączne źródło
 4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane w komentarzach do artykułów, jeśli taka opcja jest dostępna w Serwisie, jak również w komentarzach do wpisów Administratora w mediach społecznościowych, forach Internetowych czy innych kanałach

Par. 7

Prawo Użytkowników Serwisu do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniony do:
  • uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych,
  • informacji na temat kategorii wg których przetwarzane są jego dane osobowe,
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  • żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • z uwzględnieniem celu przetwarzania, żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności „Prawo do Zapomnienia”):
 1. Użytkownik może w każdej chwili poprzez zalogowanie się do Konta w Systemie dokonać zmiany podanych przez siebie
 2. W celu kontaktu Użytkownika z Administratorem, składania wniosków, pytań i żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, należy korzystać z jednego z poniższych kanałów komunikacji:

Par. 8

Informacja o plikach Cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na     komputerze     Użytkownika     przeglądającego     zawartość     Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • dokonywania analiz statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu
 1. Pliki Cookies zwyczajowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
 2. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 3. Dane pochodzące z plików Cookies, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików:
 1. Przeglądarki internetowe, najczęściej domyślnie, dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy Serwisu  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.